Aquest web utilitza galetes (cookies) per a fer un seguiment estadístic de les consultes efectuades. Doneu la vostra acceptació per tal de seguir navegant.

Catalan English French Spanish


Dins dels Estatuts de l'any 1985 ja constava que uns dels objectius de la SCEA és estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l'educació ambiental a fi de progressar en el seu desenvolupament.

Durant el Fòrum 2000 d'EA es va destacar la necessitat que es dugués a terme recerca en educació ambiental aprofundint les bases teòriques i la realització d'estudis vinculats a la pràctica i a les necessitats pròpies de Catalunya. Es van definir les línies estratègiques:
LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Promoció de recerques en les quals els objectius i la metodologia responguin a "recerques-acció". 

 • Establiment de premis o incentius per a la recerca.

 • Deslliurar d'un temps al mestre per dedicar-lo a la recerca.

 • Destinar fons econòmics als centres d'EA per fer recerca.


LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Formació d'equips de recerca en què col·laborin universitats i centres de recerca, SCEA i altres associacions, moviments de renovació pedagògica, equips d'educació ambiental, mestres i educadors. 

 • Establiment, per a la recerca, de col·laboracions entre institucions dedicades a l'EA i departaments universitaris, a partir de la realització de projectes concrets.


LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Capacitació dels professionals de l'educació ambiental en recerca. Inclusió d'aquest àmbit en els currículums de formació dels educadors ambientals.

 • Promoure que tot curs de formació de professionals inclogui sessions de formació en recerca i en avaluació.


LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Difondre i intercanviar els resultats de recerques i avaluacions.

 • Incorporar a la revista de la SCEA un apartat d'avaluació i recerca o bé editar una nova revista per recollir resultats de recerques i avaluacions (en suport paper o electrònic).LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Aprofundiment en el concepte d'avaluació, no identificant-la únicament amb valoració quantitativa de resultats.

 • Planificació de més recerques/avaluacions orientades a conèixer i interpretar processos, no només orientades a conèixer resultats.

 • Priorització de valoració dels resultats qualitatius abans que els quantitatius.

 • Recollida/elaboració d'un catàleg de criteris i d'indicadors de qualitat per a les diverses activitats educatives i comunicatives. Distinció entre criteris d'eficàcia, d’eficiència i de pertinença.

 • Promoció de l'avaluació dels processos. Disseny d'estratègies i instruments per afavorir l'avaluació/autoavaluació mentre es realitzen les activitats educatives, amb la finalitat de regular:

  • què anem a fer? per què? (es comparteixen els objectius entre educadors i educands?)
  • què es necessita per saber actuar?
  • quines diferències hi ha entre allò que es pensava/fèiem i el que es pensa/fem ara?
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: Consideració de l'avaluació i de l'autoavaluació com un component imprescindible i continuat de tota activitat educativa.

Projectes:

 • Estimular que tot projecte educatiu inclogui la reflexió entorn a preguntes del tipus: què passa? com interpretem allò que passa? quines conseqüències comporta aquesta interpretació?

 • Instar que tot projecte d'EA inclogui un apartat d'avaluació, amb el corresponent pressupost.


LÍNIA ESTRATÈGICA 7: Elaboració de propostes de línies de recerca en educació ambiental que considerem que podrien ser prioritàries, a partir de reflexionar sobre les necessitats que es van detectant en posar en pràctica diferents projectes.

Projectes:

 • Actuació per tal que, a curt termini, es consensuïn entre els diferents col·lectius dedicats a l'EA propostes de línies de recerca prioritàries a Catalunya.


LÍNIA ESTRATÈGICA 8: Instar a les administracions que col·laborin en la definició de línies de recerca en educació ambiental prioritàries a Catalunya, que les encarreguin a equips competents i que les dotin econòmicament (per optimitzar els recursos).

 • Demanar a les administracions amb competències en medi ambient i educació la instauració de polítiques que afavoreixin la recerca en EA (establiment de línies prioritàries, subvencions, exigència d'una part de recerca en els projectes d'educació ambiental per als quals es concedeixen ajuts…).                          


 

FES UN COP D'ULL A...