Dins dels Estatuts de l’any 1985 ja constava que uns dels objectius de la SCEA és estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l’educació ambiental a fi de progressar en el seu desenvolupament.

Durant el Fòrum 2000 d’EA es va destacar la necessitat que es dugués a terme recerca en educació ambiental aprofundint les bases teòriques i la realització d’estudis vinculats a la pràctica i a les necessitats pròpies de Catalunya. Es van definir les línies estratègiques:.

Linies d’actuació

 • Fòrums bianuals d’Educació Ambiental
 • Grups de treball, projectes i programes relacionats amb l’educació i el medi ambient
 • Col·lecció de Monografies i publicacions d’Educació Ambiental
 • Borsa de treball d’Educació Ambiental
 • Entitats Adherides d’Educació Ambiental
 • Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA)
 • Seminaris, cursos, tallers i conferències per ajudar a la reflexió, l’aprofundiment i la formació permanent dels educadors
 • Relacions amb xarxes locals i internacionals d’Educació Ambiental
 • Sortides a equipaments d’Educació Ambiental
 • Servei de comunicació amb els socis i sòcies
 • Participació en consells i fòrums de medi ambient, consells consultius d’espais naturals protegits…
Fes un cop d’ull a…

Que l’educació ambiental és acció, transformació, canvi, implicació, compromís, revolució… no és un debat, és una realitat.

Josep Espigulé i Dalmau

Línia estratègica 1:

Promoció de recerques en les quals els objectius i la metodologia responguin a “recerques-acció”.

Línia estratègica 2:

Formació d’equips de recerca en què col·laborin universitats i centres de recerca, SCEA i altres associacions, moviments de renovació pedagògica, equips d’educació ambiental, mestres i educadors.

Línia estratègica 3:

Capacitació dels professionals de l’educació ambiental en recerca. Inclusió d’aquest àmbit en els currículums de formació dels educadors ambientals.

Línia estratègica 4:

Difondre i intercanviar els resultats de recerques i avaluacions.

Línia estratègica 5:

Aprofundiment en el concepte d’avaluació, no identificant-la únicament amb valoració quantitativa de resultats.

Línia estratègica 6:

Consideració de l’avaluació i de l’autoavaluació com un component imprescindible i continuat de tota activitat educativa.

Línia estratègica 7:

Elaboració de propostes de línies de recerca en educació ambiental que considerem que podrien ser prioritàries, a partir de reflexionar sobre les necessitats que es van detectant en posar en pràctica diferents projectes.

Línia estratègica 8:

Instar a les administracions que col·laborin en la definició de línies de recerca en educació ambiental prioritàries a Catalunya, que les encarreguin a equips competents i que les dotin econòmicament (per optimitzar els recursos).

Més informació