Inici > Recursos > Ofertes laborals > 5 TÈCNICS/ES SUPERIORS, OPCIÓ MEDI AMIENT, A1-21

5 TÈCNICS/ES SUPERIORS, OPCIÓ MEDI AMIENT, A1-21

Descripció de l’oferta

1. Descripció del lloc

Nom lloc de treball: 5 llocs de tècnic/a superior, opció medi ambient Subgrup: A1 Nivell: 21 Unitat directiva: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural Centres de treball: Parc Natural del Cadí-Moixeró (Bagà); Parc Natural de l’Alt Pirineu (Llavorsí); Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empúries); Parc Natural dels Ports (Roquetes) i Parc Natural del Montsant (La Morera de Montsant) Tipus d’horari: Normal

2. Requisits de participació

Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017, Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya, opció medi ambient. Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits: - Disposar d’alguna de les titulacions que donen accés a l’opció medi ambient* dins del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019. * Titulacions que donen accés a l’opció medi ambient, d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIO PDA_2907_2019.pdf - Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.*

3. Funcions del lloc

- Dur a terme tasques de suport a la coordinació de les àrees d’educació i voluntariat ambiental dels espais naturals protegits: programació, execució, avaluació i seguiment de programes i actuacions definides en el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027. - Dur a terme tasques de suport a l’ordenació de l’ús públic i a la regulació d’activitats d’acord amb el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027 als espais naturals protegits. - Dur a terme tasques de suport a la coordinació de les estratègies d'informació i comunicació dels espais naturals de protecció especial d’acord amb el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027. - Dur a terme tasques de suport a les activitats econòmiques i organitzacions empresarials vinculades als espais naturals protegits, per reforçar la vinculació entre activitat econòmica i conservació del patrimoni natural i biodiversitat. - Redactar, organitzar i impulsar projectes en el marc del Fons del Patrimoni Natural i de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. - Dissenyar i coordinar projectes per a la implicació dels centres educatius de Catalunya en la conservació d’espais naturals de la Xarxa Natura 2000. - Participar en la valoració dels projectes que es presenten a les convocatòries de subvencions d'ús públic, educació i voluntariat ambiental en l’àmbit de la xarxa Natura 2000 i en el seguiment dels projectes subvencionats. - Elaborar informes tècnics de contractació de proveïdors externs de serveis o productes ja sigui en contractes menors, negociats o concursos. - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades d'acord amb la seva categoria.

4. Aspectes que es valoraran

- Coneixements en l’àmbit de la comunicació i divulgació de projectes. - Coneixements de llengües estrangeres (especialment anglès). - Coneixements d’ofimàtica. - Experiència en l’àmbit de l’educació i el voluntariat ambiental. - Experiència en l’àmbit de l’ús públic. - Experiència en coordinació d’equips de treball interdisciplinars per a la realització de projectes compartits. - Disponibilitat de mobilitat per visitar actuacions i projectes dins el seu àmbit territorial d’actuació. - Treball en equip, flexibilitat, empatia, adaptació als canvis i l'autoorganització.

5. Forma en què s’ocuparà el lloc

- Fase I: Atribució temporal de funcions en lloc de programa fins el dia 31 d’octubre de 2025. - Fase II : Nomenament de personal funcionari interí fins el dia 31 d’octubre de 2025, sens perjudici que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament.

6. Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 12 de desembre de 2022 inclòs, els dos passos següents: 1. Omplir el següent Formulari 2. Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF així com el certificat de català corresponent al nivell indicat en aquesta oferta a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ACC889-22/COGNOMS i NOM Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1) Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum. Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu). En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal

7. Procediment de selecció

- Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir - En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals - Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits - Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes - Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació y Agenda Rural

Dedicació / Horari
Horari: Normal
Municipi (lloc de treball)
Parc Natural del Cadí-Moixeró (Bagà); Parc Natural de l’Alt Pirineu (Llavorsí); Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empúries); Parc Natural dels Ports (Roquetes) i Parc Natural del Montsant (La Morera de Montsant)

Requisits del candidat

Formació altres
Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya, opció medi ambient. Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits: - Disposar d’alguna de les titulacions que donen accés a l’opció medi ambient* dins del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019. * Titulacions que donen accés a l’opció medi ambient, d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIO PDA_2907_2019.pdf
Idiomes
  • Català
Altres requisits
CONSULTA EL DOCUMENT ADJUNT AMB TOTA LA INFORMACIÓ.
Experiència professional requerida
Indiferent

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació y Agenda Rural

Dedicació / Horari
Horari: Normal
Municipi (lloc de treball)
Parc Natural del Cadí-Moixeró (Bagà); Parc Natural de l’Alt Pirineu (Llavorsí); Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empúries); Parc Natural dels Ports (Roquetes) i Parc Natural del Montsant (La Morera de Montsant)