Inici > Recursos > Ofertes laborals > ACC595-23 Tècnic/a superior, opció medi ambient, subgrup A1-21, a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ACC595-23 Tècnic/a superior, opció medi ambient, subgrup A1-21, a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Descripció de l’oferta

- Dur a terme tasques de suport a la coordinació de les àrees d’educació i voluntariat ambiental dels espais naturals protegits: programació, execució, avaluació i seguiment de programes i actuacions definides en el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027. - Dur a terme tasques de suport a l’ordenació de l’ús públic i a la regulació d’activitats d’acord amb el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027 als espais naturals protegits. - Dur a terme tasques de suport a la coordinació de les estratègies d'informació i comunicació dels espais naturals de protecció especial d’acord amb el Marc d’Acció Prioritària de la xarxa Natura 2000 pel període 2021-2027. - Dur a terme tasques de suport a les activitats econòmiques i organitzacions empresarials vinculades als espais naturals protegits, per reforçar la vinculació entre activitat econòmica i conservació del patrimoni natural i biodiversitat. - Redactar, organitzar i impulsar projectes en el marc del Fons del Patrimoni Natural i de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. - Dissenyar i coordinar projectes per a la implicació dels centres educatius de Catalunya en la conservació d’espais naturals de la Xarxa Natura 2000. - Participar en la valoració dels projectes que es presenten a les convocatòries de subvencions d'ús públic, educació i voluntariat ambiental en l’àmbit de la xarxa Natura 2000 i en el seguiment dels projectes subvencionats. - Elaborar informes tècnics de contractació de proveïdors externs de serveis o productes ja sigui en contractes menors, negociats o concursos. - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades d'acord amb la seva categoria. - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades d'acord amb la seva categoria.

Forma en què s’ocuparà el lloc

- Fase I: Comissió de serveis per substitució transitòria del/la titular del lloc de treball pel temps indispensable en el que aquest/a es trobi en la situació que determina la substitució (baixa per maternitat). - Fase II: Nomenament de personal funcionari interí per substitució transitòria del/la titular pel temps indispensable en el que aquest/a es trobi en la situació que determina la substitució, sens perjudici que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament.

6. Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 22 de juny de 2023 inclòs, els dos passos següents:

1. Omplir el següent Formulari: https://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/ofertes-treball-temporal-resultats-seleccio/ofertes-treball/participacio-provisio-temporal-llocs-treball/

2. Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF així com el certificat de català corresponent al nivell indicat en aquesta oferta a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ACC595-23/COGNOMS i NOM Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1) Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum. Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu). En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal.

Altres informacions d’interès

Informació bàsica sobre protecció de dades Identificació del tractament: Processos de selecció i provisió. Responsable del tractament: Direcció de Serveis. Finalitat: Gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Legitimació: Missió realitzada en interès públic d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997 de la funció pública. Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona). tel. 93.304.67.00; sdgrecursos.daam@gencat.cat També podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu l'apartat “Protecció de dades” del web del Departament.

* Per poder participar en els processos selectius és necessari complir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article següent. b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir un altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública. d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. e) Tenir la titulació exigida. 2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials. 3. Es pot exigir el compliment d’altres requisits específics que tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques que s’han d’exercir. En tot cas, s’han d’establir de manera abstracta i general.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació

Dedicació / Horari
Unitat directiva: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Centre de treball: Parc Natural de l'Alt Pirineuí
Localitat: Llavorsí
Tipus d’horari: Normal
Municipi (lloc de treball)
Llavorsí

Requisits del candidat

Formació
  • Llicenciatura o grau en Biologia
  • Llicenciatura o grau en Ciències Ambientals
  • Llicenciatura o grau en Pedagogia o altres afins
Altres requisits
2. Requisits de participació

a) Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,

- Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya i disposar d’alguna de les titulacions que donen accés a l’opció medi ambient* dins del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019.

* Titulacions que donen accés a l’opció medi ambient, d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIO PDA_2907_2019.pdf

- Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Secretaria General de Política Lingüística o equivalent.

Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:

- Titulació requerida per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya i disposar d’alguna de les titulacions que donen accés a l’opció medi ambient* dins del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’annex 4 de la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019.

- Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Secretaria General de Política Lingüística o equivalent.

Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.*


4. Aspectes que es valoraran

- Coneixements en l’àmbit de la comunicació i divulgació de projectes.
- Coneixements de llengües estrangeres (especialment anglès).
- Coneixements d’ofimàtica.
- Experiència en l’àmbit de l’educació i el voluntariat ambiental.
- Experiència en l’àmbit de l’ús públic.
- Experiència en coordinació d’equips de treball interdisciplinars per a la realització de projectes compartits.
- Disponibilitat de mobilitat per visitar actuacions i projectes dins el seu àmbit territorial d’actuació.
- Treball en equip, flexibilitat, empatia, adaptació als canvis i l'autoorganització.

Experiència professional requerida
Dedicació / Horari
Unitat directiva: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Centre de treball: Parc Natural de l'Alt Pirineuí
Localitat: Llavorsí
Tipus d’horari: Normal
Municipi (lloc de treball)
Llavorsí