Tècnic/a de gestió d’ús públic d’Espais Naturals

Descripció de l’oferta

1. Característiques del lloc

Funcions bàsiques: amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de programes, informes, projectes i assessorament en l’àmbit de la seva especialitat; amb el grau de responsabilitat, dificultat, complexitat i intensitat corresponent a la formació exigida per a la seva provisió, i en particular el desenvolupament de les següents funcions:

▪ Elaborar i fer el seguiment dels programes d’educació i sensibilització ambiental per a escolars; d’acció cultural de promoció dels parcs (campanyes de sensibilització general, agermanament amb altres parcs, publicacions, audiovisuals i exposicions); de formació; de debat; i d’informació i documentació dels parcs.

▪ Participar en el disseny dels elements de comunicació en relació amb el parc: publicacions, exposicions, audiovisuals, senyalització, publicitat.

▪ Elaborar i tramitar els convenis, concessions administratives i, en general, la documentació que se’n derivi de la gestió administrativa dels equipaments i serveis d’ús públic.

▪ Fer el seguiment de l’aplicació dels convenis amb centres de documentació i ajuntaments, i preparar el seu programa anual d’activitats.

▪ Informar als ajuntaments i entitats interessades de les subvencions que s’aprovin per a fomentar l’ús social dels parcs i d’aquelles vinculades a l’activitat d’educació i promoció dels parcs.

▪ Organitzar i mantenir l’arxiu de material audiovisual, documental i els punts d’informació interactiva dels espais protegits.

▪ Vetllar per l’atenció als visitants, ja sigui en l’activitat pedagògica pròpia de l’educació ambiental o en qualsevol altra d’atenció, informació i promoció en general dels espais naturals protegits.

▪ Preparar i/o participar en reunions, taules rodones, comissions i altres activitats per a l’intercanvi d’experiències i per a la coordinació de les entitats dedicades a l’educació ambiental i a la promoció dels espais naturals protegits.

▪ Col·laborar en el disseny i execució del programa d’ús públic dels parcs, especialment amb referència a l’ordenació de les activitats esportives i de lleure.

▪ Col·laborar en l’organització i execució de programes de desenvolupament econòmic local d’acord amb les directrius del Pla especial del parc.

▪ Informar i supervisar els expedients d’activitats o actuacions relacionats amb l’ús públic per part de terceres persones o altres institucions dins l’àmbit del parc.

▪ Vetllar per la coordinació, manteniment i millora dels centres d’informació i els equipaments culturals i d’educació ambiental i, en general, dels programes específics i les infraestructures vinculades a l’ús públic del parc.

▪ Elaborar propostes i informes en relació amb l’ordenació de l’ús públic, la creació de nous equipaments i serveis i a la millora dels actuals.

▪ Fomentar i impulsar línies de col·laboració amb el sector privat dedicat a l’educació ambiental, el lleure i el turisme en general.

▪ Participar en la implantació del sistema de qualitat en els serveis d’ús públic del parc.

▪ Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’educació, divulgació i utilització pública dels espais naturals, tant en l'àmbit intern (propi servei i altres unitats de la corporació), com en l'àmbit extern (entitats locals i altres institucions i organismes, així com usuaris en general).

▪ Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres institucions i organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles comissions per a les quals sigui assignat.

▪ Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva especialitat.

▪ Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

▪ I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Diputació de Barcelona

Dedicació / Horari
Tip. d’horari: segons necessitats
Categoria: CN – tècnic/a superior
Grup de classificació: A, subgrup A1
Servei: Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Formulari d'inscripció: S-05/23
Municipi (lloc de treball)
Barcelona

Requisits del candidat

Formació
  • Altres
Formació altres
Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial, grau o llicenciatura, arquitectura o enginyeria, o titulacions equivalents, que habiliti per a l’exercici de les activitats professionals corresponents, segons la normativa vigent.
Idiomes
  • Català
  • Castellà
Altres requisits
▪ Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

Independentment de la nacionalitat, també poden ser admesos en aquesta convocatòria d’ocupació pública:
- els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la
Unió Europea si no estan separats de dret;
- els descendents dels cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea –sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret-, si són menors de vint-i-un anys o dependents.

Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.
▪ Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han de demostrar coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
▪ Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
▪ Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial, grau o llicenciatura, arquitectura o enginyeria, o titulacions equivalents, que habiliti per a l’exercici de les activitats professionals corresponents, segons la normativa vigent. L’aspirant haurà de justificar l’equivalència o pla d’estudis relacionat.
Els aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
▪ No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d’inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu estat impedeixi, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
▪ No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’aspirant desenvolupar per si mateix les funcions bàsiques corresponents als llocs de treball de tècnic/a gestió ús públic d’espais naturals, de conformitat amb la base 8 d’aquesta convocatòria.
Experiència professional requerida
Indiferent

Diputació de Barcelona

Dedicació / Horari
Tip. d’horari: segons necessitats
Categoria: CN – tècnic/a superior
Grup de classificació: A, subgrup A1
Servei: Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Formulari d'inscripció: S-05/23
Municipi (lloc de treball)
Barcelona