Tècnic/a superior medi ambient, A1-21

Descripció de l’oferta

2. Requisits de participació

a) Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya

Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits: - Titulació requerida per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. - Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Secretaria General de Política Lingüística o equivalent.

3. Funcions del lloc

- Coordinar i desplegar l'execució de les diverses accions previstes en el Pla Estratègic d'Educació i Voluntariat Ambiental dels parcs naturals de Catalunya. - Coordinar i gestionar convocatòries de subvencions d'educació i sensibilització ambiental, elaborar informes de subvencions i fer seguiment dels projectes que s’executen. - Programar i desplegar actuacions d'educació i sensibilització ambiental en el marc de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. - Desenvolupar accions específiques de suport al tercer sector ambiental de Catalunya. - Conceptualitzar i desplegar accions en relació amb la línia de treball “Ciència ciutadana i natura”. - Elaborar informes tècnics de contractació de proveïdors externs de serveis o productes ja sigui en contractes menors, negociats o concursos. - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades d'acord amb la seva categoria.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Dedicació / Horari
Nom lloc de treball: Tècnic/a superior, opció medi ambient
Subgrup: A1
Nivell: 21
Unitat directiva: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Centre de treball: DA. carrer Foc, 57
Localitat: Barcelona
Tipus d’horari: Normal

Municipi (lloc de treball)
Barcelona

Requisits del candidat

Altres requisits
4. Aspectes que es valoraran

- Experiència en l’àmbit de l’educació, la sensibilització i el voluntariat ambiental.
- Experiència en la coordinació i gestió de subvencions.
- Experiència en projectes de conservació de la biodiversitat i gestió d’espais naturals.
- Coneixement de la legislació d’espais naturals protegits, hàbitats i espècies.
- Coneixements de llengües estrangeres: la persona haurà de ser capaç de poder conduir i participar en reunions en anglès. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes, especialment el francès.
- Capacitat de treball en equip, flexibilitat, empatia, adaptació als canvis i l'autoorganització.
- Disponibilitat de mobilitat per poder visitar actuacions i projectes arreu de Catalunya. (projectes subvencionats, projectes als Parcs Naturals de Catalunya).


5. Forma en què s’ocuparà el lloc

- Fase I: Comissió de serveis en lloc vacant
- Fase II: Nomenament de personal funcionari interí, per un període màxim tres anys, sens perjudici del que estableix l’article 10.4 del TREBEP o que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament


6. Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 6 de març de 2023, els dos passos següents:
1. Omplir el següent Formulari
2. Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF així com el certificat de català corresponent al nivell indicat en aquesta oferta a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ACC223-23/COGNOMS i NOM
Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC
(1) Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum.
Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu).
En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal.


7. Procediment de selecció

- Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir
- En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals
- Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits
- Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes
- Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades
Experiència professional requerida

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Dedicació / Horari
Nom lloc de treball: Tècnic/a superior, opció medi ambient
Subgrup: A1
Nivell: 21
Unitat directiva: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Centre de treball: DA. carrer Foc, 57
Localitat: Barcelona
Tipus d’horari: Normal

Municipi (lloc de treball)
Barcelona