Tècnic/a superior, A1-21

Descripció de l’oferta

Funcions del lloc - Coordinar la participació ciutadana en polítiques relacionades amb el medi natural i la biodiversitat: processos de participació ciutadana i espais estables de participació. - Conceptualització, organització, assessorament i suport en el desplegament dels processos de participació ciutadana de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. - Conceptualització i assessorament en la creació o en la modificació d’espais estables de participació ciutadana de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. - Coordinar en el portal participa.gencat.cat els processos de participació ciutadana i els espais estables de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. - Impulsar la línia d’actuació “Mediació i grans carnívors a Catalunya”, desplegar i fer seguiment de les accions derivades del seu pla d’acció. - Seguiment dels espais de mediació ja creats relacionats amb línia d’acció “Mediació i grans carnívors a Catalunya” i impuls de nous espais. - Donar suport en l'execució de les diverses accions previstes en el Pla Estratègic d'Educació i Voluntariat Ambiental dels parcs naturals de Catalunya. - Gestionar convocatòries de subvencions d'educació i sensibilització ambiental, elaborar informes de subvencions i fer seguiment dels projectes que s’executen. - Elaborar informes tècnics de contractació de proveïdors externs de serveis o productes ja sigui en contractes menors, negociats o concursos. - Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades d'acord amb la seva categoria

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Dedicació / Horari
Tipus d'horari: Normal

Municipi (lloc de treball)
Barcelona

Requisits del candidat

Altres requisits
Aspectes que es valoraran
- Experiència en l’organització de processos de participació ciutadana estructurats i en l’àmbit de la participació ciutadana, en general.
- Experiència en mediació i resolució de conflictes en l’àmbit ambiental.
- Experiència en l’àmbit de l’educació ambiental, la sensibilització i el voluntariat.
- Coneixements de llengües estrangeres: la persona haurà de ser capaç de poder conduir i participar en reunions en anglès.
- Coneixement del funcionament del portal participa.gencat.cat
- Coneixement de la legislació d’espais naturals protegits, hàbitats i espècies i de la legislació en matèria de participació ciutadana.
- Capacitat de treball en equip, flexibilitat, empatia, adaptació als canvis i l'autoorganització.
- Disponibilitat de mobilitat per poder visitar actuacions i projectes arreu de Catalunya (sessions territorials dels processos de participació, projectes subvencionats, projectes als Parcs Naturals de Catalunya).

Requisits de participació

Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,
Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.
Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits anteriors, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:
- Titulació requerida per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.
- Certificat de nivell en llengua catalana suficiència C1 de la Secretaria General de Política Lingüística o equivalent.
Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.*

Forma en què s’ocuparà el lloc
- Fase I: Comissió de serveis en lloc reservat.
- Fase II: Nomenament de personal funcionari interí fins a la reincorporació de la persona titular del lloc de treball, sens perjudici que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament.

Participació
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 23 de febrer de 2023 inclòs, els dos passos següents:
1. Omplir el següent Formulari
2. Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF així com el certificat de català corresponent al nivell indicat en aquesta oferta a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència:
ACC155-23/COGNOMS i NOM
Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar:
NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1) Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum.
Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu).
En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal.

Procediment de selecció
- Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir
- En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals
- Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits
- Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes
- Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistadesExperiència professional requerida

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Dedicació / Horari
Tipus d'horari: Normal

Municipi (lloc de treball)
Barcelona